Klauzula informacyjna

Informacja dla kandydatów na pracowników/współpracowników PSI Spółdzielczego Producenta Sprężyn

PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn z siedzibą w Siedlcach stosując przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”, podaje zgodnie z art. 13 RODO  informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

I.            Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn z siedzibą w Siedlcach ul. Brzeska 72, 08-110 Siedlce, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie IX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer 0000046470.

II.            Dane kontaktowe wyznaczonego inspektora ochrony danych:

PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych- kontakt mailowy-iod@psi-sps.com.pl

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby nawiązać z Tobą umowę o pracę / umowę cywilnoprawną / umowę o praktykę oraz przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne/kwalifikacyjne na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności kodeksu pracy, kodeksu cywilnego) oraz Twojej zgody, a także naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest poszukiwanie pracowników/współpracowników (podstawa z art.6 ust.1 lit. a, b, c, f RODO)

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania (postępowań) rekrutacyjnego/kwalifikacyjnego oraz ewentualnego nawiązania stosunku pracy/cywilnoprawnego.

III.            Odbiorcy Twoich danych osobowych.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez PSI, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

IV.            Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie trwania postępowania rekrutacyjnego/kwalifikacyjnego, przez okres 3 lat w celu wykorzystania Twoich danych do kolejnych postępowań rekrutacyjnych/kwalifikacyjnych.

 

V.            Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nie przekazujemy Twoich danych poza EOG.

VI.            Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Ci  następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)      prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

2)      prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

3)      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

4)      prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

5)      prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych – jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny;

6)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

7)      prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

8)      prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

VII.            Obowiązek podania danych.

 

Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika z przepisów prawa wskazanych powyżej, z udzielonej przez Ciebie zgody oraz z prawnie uzasadnionego interesu administratora.

VIII.            Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu.

 

       Nie dotyczy.